REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

W STARYM NARCIE

 

 1. Świetlica szkolna pełni działalność opiekuńczo – wychowawczą.

 2. Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Starym Narcie.

 3. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom, prowadzenie zajęć wychowawczych, wspomaganie rozwoju i pomoc w nauce oraz rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów.

 4. Wychowawca świetlicy zapewnia opiekę nad uczniami w czasie nieobecności innych nauczycieli.

 5. Wychowawca świetlicy współpracuje z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły.

 6. Uczestnicy zajęć świetlicowych mają prawo do:

- wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i zdolnościami;

- życzliwego i podmiotowego traktowania;

- swobody stosownego wyrażania myśli i przekonań;

- opieki wychowawczej.

 7. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej są zobowiązani do:

- godnego zachowania się i traktowania innych z szacunkiem;

- przestrzegania zasad kultury oraz dbałość o wspólne dobro;

- schludnego wyglądu (skromny, szkolny strój, zmienne obuwie, bez nakrycia głowy).

 8. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy.

 9. Uczeń, który dokonał celowego zniszczenia  wyposażenia świetlicy, zostanie obciążony pełną lub częściową odpłatnością za uszkodzony lub zniszczony sprzęt.

 10. Uczestnictwo w zajęciach świetlicowych oraz właściwe zachowanie uczniów w świetlicy szkolnej ma wpływ na ocenę z zachowania.

Oprac. Mgr Barbara Drelich – Scilanga

(wychowawca świetlicy szkolnej)