„KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Narcie

Obowiązek informacyjny:


W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy :


Administratorem danych osobowych jest:
Dyrektor szkoły
Stary Nart 57b
37-430 Jeżowe


Inspektorem Danych osobowych jest:
Andrzej Kołodziej
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań oświatowych wynikających z przepisów prawa w tym zwłaszcza z Ustawy Prawo Oświatowe i rozporządzeń wydanych w jej wykonaniu, a także w celu podejmowania akcji edukacyjnych w szkole oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku placówki.

2. Odbiorcą danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Publiczną Szkołą Podstawową przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej.

3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Zgodnie z RODO, przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych (Art. 15 RODO),

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (rt. 16 RODO,.

c) prawo do usunięcia danych (rt. 17 RODO),

d) prawo do ograniczenia przetwarzania (rt. 18 RODO),

e) prawo do przenoszenia danych (rt. 20 RODO).

6. Dane nie są przetwarzane na podstawie rt. 6 ust. 1 lit. E lub f RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie rt. 21 RODO nie przysługuje.

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (rt. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, z obowiązującym prawem.

8. Przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.